september 21, 2020+31 (0) 50 8200 200info@nationalewatersportbank.nl

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Nationale Watersportbank

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden gelden de navolgende definities:

  • Chartermaatschappij: de verhuurder van een (zeil)jacht
  • Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverlener op het gebied van reizen
  • NWB: Nationale Watersportbank BV, gevestigd in Groningen, mede handelende onder de namen Zeiljachthuren.nl, Tubber en Euroboatcharter
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de Reiziger en NWB, inclusief iedere wijziging of aanvulling daarop
  • Dienstovereenkomst: iedere overeenkomst tussen de Reiziger enerzijds en de Chartermaatschappij / Dienstverlener anderzijds, die tot stand is gekomen door de bemiddeling van NWB
  • Reiziger: de wederpartij van NWB bij een Overeenkomst
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid en Nationale Watersportbank

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen NWB en de Reiziger.
 2. Zeiljachthuren, Euroboatcharter en Tubber zijn een handelsnamen van NWB. Deze Voorwaarden zijn dan ook tevens van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Zeiljachthuren, Euroboatcharter en Tubberen de Reiziger.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door NWB zijn aanvaard. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de specifieke overeenkomst waarvoor deze is afgesproken en niet voor eventuele volgende overeenkomsten met dezelfde Reiziger.

Artikel 3. Positie van NWB

 1. NWB handelt uitsluitend als (reis)agent. Dat betekent dat NWB niet zelf als reisorganisator, Chartermaatschappij en/of Dienstverlener optreedt, maar dat NWB uitsluitend adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van Dienstovereenkomsten tussen de Reiziger enerzijds en een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener anderzijds.
 2. Als reisagent kan NWB een reservering voor de Reiziger maken bij een Chartermaatschappij en/of een andere Dienstverlener. NWB brengt daarmee een Dienstovereenkomst tot stand tussen de Reiziger en de door de Reiziger gekozen Chartermaatschappij en/of andere Dienstverlener. NWB is zelf geen partij bij die Dienstovereenkomst en ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Uitsluitend de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener, met wie de reiziger een Dienstovereenkomst aangaat (al dan niet na bemiddeling door NWB), is verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gesloten Dienstovereenkomst.
 3. NWB kan de Reiziger wijzen op de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. Kiest de Reiziger ervoor om een dergelijke verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar te sluiten, dan is NWB geen partij bij die overeenkomst.

Artikel 4. Verplichtingen NWB

 1. NWB spant zich in om de door haar te verlenen werkzaamheden op het gebied van advies, informatieverstrekking en bemiddeling, zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. NWB garandeert evenwel geen resultaat.
 2. Alle voor NWB geldende (opgegeven of overeengekomen) termijnen zijn naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. NWB raakt uitsluitend in verzuim vanwege een overschrijding van een termijn na schriftelijke ingebrekestelling door de reiziger, waarbij een nadere en redelijke termijn voor oplevering wordt gesteld.

Artikel 5. Verplichtingen Reiziger

 1. De Reiziger zal NWB alle informatie verstrekken, die nuttig en/of noodzakelijk is voor het sluiten van een Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener (en de uitvoering daarvan) betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s). Dat betekent dat de Reiziger onder meer de navolgende informatie aan NWB moet verstrekken: mobiele telefoon, e-mailadres, de persoonlijke bijzonderheden en/of lichamelijke en/of geestelijke situatie van alle meereizende personen.
 2. De Reiziger draagt er zorg voor dat hij (en zijn reisgenoten) tijdig beschikken over geldige reisdocumenten en visa en dat zij voldoen aan eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en anderszins, die nodig zijn voor de beoogde plaats van bestemming. De Reiziger is voorts zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van overige benodigde documenten, zoals bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 3. In geval de bemiddeling van de huur van een zeiljacht onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst met NWB, staat de Reiziger ervoor in dat hij (of één van zijn reisgenoten) beschikt over de vereiste diploma’s / vaarbewijzen en feitelijke kennis, ervaring en kunde om het zeiljacht op een verantwoorde manier te bevaren. De Reiziger zal te allen tijde de beginselen van goed zeemanschap in acht nemen. En voor het overige zal de Reiziger (en zullen diens reisgenoten) zich strikt houden aan de met de Charteraar gesloten Dienstovereenkomst.

Artikel 6. Totstandkoming Overeenkomst met NWB

 1. Overeenkomsten tot bemiddeling of advies tussen NWB en de Reiziger (en wijzigingen daarop) komen uitsluitend tot stand op het moment dat NWB (1) deze schriftelijk heeft geaccepteerd; en/of (2) feitelijk aanvangt met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. NWB is niet verplicht een haar verstrekte opdracht te aanvaarden.

Artikel 7. Overeenkomst met Chartermaatschappij / Dienstverlener

 1. De Reiziger is gebonden aan de in zijn opdracht door NWB gesloten Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener. Telefonische reserveringen en/of toezeggingen per e-mail of via de website worden daarbij tevens als opdracht van de Reiziger aan NWB beschouwd.
 2. Het aanbod van NWB is vrijblijvend en kan door NWB eenzijdig worden herroepen, ook nadat het aanbod door de Reiziger is aanvaard. Voorts is NWB bevoegd om te herroepen wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten. NWB is verplicht om de herroeping zo spoedig mogelijk te doen onder opgaaf van redenen. In geval van herroeping heeft de Reiziger recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 3. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk door NWB aan de Reiziger worden doorgegeven en doorberekend.
 4. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in aanbiedingen, bevestigingen en/of Dienstovereenkomsten binden NWB niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 5. NWB zal de voor de Reiziger bemiddelde Dienstovereenkomsten zo spoedig mogelijk schriftelijk (per e-mail of per post) aan de Reiziger bevestigen.
 6. De Reiziger kan een gesloten Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener beëindigen door schriftelijke reclamering daarvan uiterlijk binnen 48 uur na verzending van de in lid [4] van dit artikel bedoelde schriftelijke bevestiging onder opgaaf van redenen. Indien de Reiziger niet (tijdig) reclameert of geen redenen opgeeft, geldt voormelde bevestiging als bewijs voor het bestaan van de Dienstovereenkomst en de inhoud daarvan (zulks uiteraard onverlet de mogelijkheid voor de Reiziger om tegenbewijs te leveren).
 7. De Reiziger is zowel jegens NWB als jegens de Chartermaatschappij / Dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstovereenkomst. Heeft de Reiziger tevens voor andere personen geboekt, dan zijn die andere personen voor hun aandeel in de Dienstovereenkomst mede aansprakelijk.

Artikel 8. Wijziging en/of annulering door de Reiziger

 1. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, aan NWB verstrekte opdracht(en) tot het doen van reserveringen kunnen alleen op werkdagen plaatsvinden door de Reiziger. In geval van annulering is NWB bevoegd om de reeds door haar in redelijkheid gemaakte kosten aan de Reiziger in rekening te brengen.
 2. Indien op verzoek van de Reiziger een annulering plaatsvindt van een reeds gesloten Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener (of daarin op verzoek van de Reiziger wijzigingen worden aangebracht), dan zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening komen van de Reiziger. Dat kunnen – naast de door de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten – ook zijn de kosten die NWB moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Artikel 9. Betalingen

 1. NWB is bevoegd om de door de Reiziger aan de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener verschuldigde bedragen (geheel of gedeeltelijk) te incasseren.
 2. De Reiziger is gehouden om als aanbetaling 50% van de reissom, zoals deze is vermeld in de boekingsbevestiging, binnen drie dagen na de totstandkoming van de Dienstovereenkomst aan NWB te betalen op het door NWB opgegeven rekeningnummer. De tweede (en laatste) aanbetaling dient minimaal zes weken voor aanvang van de reis te worden voldaan (dan wel – als dat later is – terstond na totstandkoming van de Dienstovereenkomst). Alle betalingen door de Reiziger vinden plaats zonder korting, opschorting en/of verrekening
 3. Alle betalingen dienen te worden voldaan binnen de door NWB aangegeven termijnen, bij gebreke waarvan de Reiziger van rechtswege in verzuim raakt.
 4. Indien de Reiziger in verzuim is geraakt in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan en worden de in zijn opdracht gesloten Dienstovereenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de betrokken Chartermaatschappij en/of Dienstverlener anders voorschrijven. NWB heeft het recht de aan de annulering verbonden kosten aan de Reiziger in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
 5. Indien de Reiziger zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van de Reiziger. De buitengerechtelijke incassokosten zijn daarbij gelijk aan de bedragen als weergegeven in Rapport Voorwerk II met als minimum € 1.500,- (exclusief BTW).

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

 1. NWB is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Chartermaatschappijen en/of Dienstverleners, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. NWB draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden worden opgesteld of uitgegeven.
 2. Voor zover NWB zelf toerekenbaar te kort schiet en de Reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van NWB beperkt tot maximaal eenmaal de door NWB aan de Reiziger gefactureerde (en door de Reiziger betaalde) reissom.
 3. NWB is niet aansprakelijk voor schade, die vergoed zou zijn onder gebruikelijke reis- en/of annuleringsverzekeringen (als de Reiziger een dergelijke gebruikelijke reis- en/of annuleringsverzekering gesloten zou hebben). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is ook van toepassing in de situatie, dat de Reiziger niet een reis- en/of annuleringsverzekering heeft gesloten. Die keuze komt voor rekening en risico van de Reiziger zelf.
 4. NWB is ten opzichte van de Reiziger niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gemiste omzet, gemiste winst, gederfde levensvreugde, schade geleden door derden waarvoor de Reiziger en/of zijn medepassagiers aansprakelijk wordt gehouden, schade wegens het missen van aansluitingen, schade ontstaan door vertragingen, etc.
 5. De aansprakelijkheid van NWB voor dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. In geval geen verzekering tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van NWB beperkt tot een bedrag van € 50.000,=.
 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van NWB.
 7. Mocht de dienstverlening van NWB onbedoeld als reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW kwalificeren, dan gelden de navolgende aanvullende bepalingen:
  1. De Reiziger is ten opzichte van NWB gehouden om al die verplichtingen na te komen, die hij ook jegens de ingeschakelde Chartermaatschappij en/of Dienstverlener moet nakomen op grond van de met die partijen gesloten Dienstovereenkomst. De Reiziger staat er daarbij voor in dat ook zijn reisgenoten zich daaraan zullen houden. Tekortkomingen van de Reiziger en/of zijn reisgenoten jegens de Chartermaatschappij / Dienstverlener gelden als tekortkoming jegens NWB.
  2. NWB is ten opzichte van de Reiziger tot niet meer gehouden dan het nakomen van de verplichtingen van de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener, met wie op naam van de Reiziger een Dienstovereenkomst is gesloten.
  3. In geval van een tekortkoming is de aansprakelijkheid van NWB jegens de Reiziger beperkt tot het bedrag, dat de betreffende Chartermaatschappij en/of Dienstverlener aan de Reiziger onder de gesloten Dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zou zijn.
  4. In geen geval is de aansprakelijkheid van NWB voor andere schade dan vermogensschade (zoals smartengeld en/of gederfd reisgenot) groter dan een bedrag gelijk aan ten hoogste éénmaal de reissom.
  5. In geen geval is de aansprakelijkheid van NWB voor alle overige soorten schade (met uitzondering van schade wegens dood of lichamelijk letsel) groter dan een bedrag gelijk aan driemaal de reissom.

Artikel 10. Klachten

 1. De Reiziger is gehouden om eventuele klachten over de dienstverlening van NWB uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de Dienstovereenkomst, waarover de klacht betrekking heeft, bij NWB in te dienen, bij gebreke waarvan het recht van de Reiziger om dat later alsnog te doen, komt te vervallen.

Artikel 11. Overige bepalingen

Op alle Overeenkomsten met NWB is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. De Rechtbank Noord Nederland (locatie Groningen) is mede bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Reiziger en NWB.
Heeft u nog vragen?

Heeft u misschien nog vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op!